REGULAMIN PLATFORMY B2B

Ogólne warunki handlowe dotyczące handlu elektronicznego (B2B)

§ 1. Przedmiot uregulowania

 1. Przedstawiony regulamin określa zasady korzystania z platformy B2B prowadzonej przez Investmag s.c. na rzecz Intermal Opakowania Sp.J. dla przedsiębiorców w zakresie warunków dokonywania za pośrednictwem platformy zakupów oferowanych produktów.
 2. Określone zasady definiują sposób dokonywania transakcji za pośrednictwem platformy zakupowej od daty opublikowania regulaminu na stronie internetowej do dnia ewentualnego opublikowania regulaminu z uwzględnieniem modyfikacji.

§ 2. Definicje

 1. Platforma zakupowa – platforma sprzedażowa produktów oferowanych przez Intermal Opakowania Sp.J. dostępna w trybie b2b przedsiębiorcom, na stronie internetowej b2b.intermal.pl
 2. Operator Platformy – operator techniczny platformy dostarczający usługę internetowej platformy sprzedażowej na rzecz Intermal Opakowania Sp.J.
 3. Sprzedający – podmiot oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostarczonej przez Operatora Platformy.
 4. Kupujący  - przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po zarejestrowaniu na Platformie Zakupowej składa zamówienia i dokonuje zakupu produktów oferowanych przez  Sprzedającego.
 5. Strony- zbiorcze określenie zarówno Sprzedającego, jak też Kupującego.
 6. Towar – produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Platformy Zakupowej
 7. Cena – cena netto sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego Kupującym za pośrednictwem Platformy zakupowej wyrażona w walucie PLN, wskazana w  elektronicznym systemie sprzedaży, wiążąca Strony w wartości opublikowanej na Platformie Zakupowej w dniu złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedającym.
 9. Realizacja zamówienia – dokonanie zgodnie z treścią zawartej umowy przez Kupującego dostawy  Towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedającego bądź udostępnienie zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedającego do odbioru.
 10. Dane osobowe -  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 11. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu w sposób określony w zamówieniu.
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13.  Regulamin – niniejszy regulamin zawierający ogólne warunki sprzedaży.
 14. Wada fizyczna - -istotna niezgodność sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar  jest niezgodny z umową, jeżeli:     1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 3. Krąg podmiotów uprawnionych do składania Zamówień za pośrednictwem Platformy

 1. Platforma zakupowa przeznaczona jest do dokonywania zamówień Produktów oferowanych przez Sprzedającego wyłącznie na rzecz zarejestrowanych Kupujących będących przedsiębiorcami i dokonującymi zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej za pomocą systemu elektronicznych zamówień., przy użyciu komputera osobistego podłączonego do sieci internetowej.
 2. Kupujący rejestruje się na Platformie Zakupowej poprzez podanie danych przedsiębiorstwa, które reprezentuje oraz danych osobowych przedstawiciela Kupującego uczestniczącego w transakcjach oraz adresu email.
 3. O rejestracji danego przedsiębiorcy jako użytkownika Platformy w ciągu jednego dnia roboczego decyduje Sprzedający, przy czym zastrzega możliwość skierowania do Kupującego wniosku o wykazanie umocowania osoby wskazanej jako przedstawiciel przy rejestracji do reprezentacji użytkownika poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów na adres mailowy intermal@jednorazowe.pl  
 4. Dostęp do Panelu Kupującego zastrzeżony  zostaje poprzez ustawienie przez Klienta hasła zabezpieczającego w systemie informatycznym. Zarówno Sprzedający, jak też Operator Platformy nie będą nigdy występować do Kupującego z żądaniem podania takiego hasła.
 5. Dokonując rejestracji na niniejszym koncie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego oraz Operatora Platformy w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia, jak również potwierdza zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem. Kupujący składa również oświadczenie, iż wszystkie podane przez niego w toku rejestracji dane pozostają zgodne z aktualny stanem faktycznym i prawnym.
 6. Kupujący posiada uprawnienia do wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądanie o zaprzestanie ich wykorzystywania, jak również możliwości ich zmiany, w tym zmiany danych osoby wskazanej jako przedstawiciel Kupującego dokonujący transakcji.
 7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, opóźnieniach w płatnościach przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, bądź pozyskania przez Sprzedającego Informacji o nieuzasadnionym rozpowszechnianiu negatywnych komentarzy o pracy Sprzedającego, Sprzedający ma prawo usunąć konto Kupującemu.
 8. Sprzedający zastrzega prawo do odmowy rejestracji konta przedsiębiorcy, którego uprzednio konto zostało usunięte z przyczyn wskazanym w punkcie 7 niniejszego paragrafu.
 9. Kupujący zarejestrowany na Platformie Zakupowej dysponuje uprawnieniem do żądania od Operatora Platformy Zakupowej natychmiastowego usunięcia założonego, chyba, że jest to w trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedającego na rzecz Kupującego złożonego za pośrednictwem platformy internetowej.
 10. Subskrypcja konta przez Kupującego na Platformie Zakupowej jest całkowicie nieodpłatna.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Platformy zakupowej. W tym przypadku kontynuuje realizację zamówień złożonych przed zawieszeniem, jednak nie ma możliwości składania nowych zamówień.

§ 4. Procedura składania zamównienia

 1. Zamówienie składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego sprzedaży dostępnego na Platformie Zakupowej.
 2. Po zalogowaniu na konto Kupujący może przystąpić do składania zamówienia za pośrednictwem  elektronicznego systemu sprzedaży.
 3. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka oraz wskazaniu na elektronicznym formularzu ilości zamówionych Towarów.
 4. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Platformy Zakupowej stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Intermal Opakowania Sp.J. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. W trakcie składania zamówienia Kupujący za pośrednictwem dostępnego formularza elektronicznego określa:
  • rodzaj zamówionego Towaru
  • ilość Zamówionego Towaru
  • miejsce dostawy bądź deklaracje o zamiarze odbioru Towaru z siedziby Sprzedawcy
 7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 8. System sprzedażowy w tym momencie poprosi o potwierdzenie złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku potwierdzam zamówienie.
 9. Kupujący poprzez uprzednie poda podanie adresu email oraz za pośrednictwem Platformy Zakupowej będzie informowany o procesie realizacji zamówienia.
 10. Powiadomienie o odpowiedzi Sprzedającego Kupujący otrzymuje na adres mailowy podany przy rejestracji konta na Platformie.

§ 5. Realizacja dostawy bądź odbioru Towaru

 1. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się wyłącznie na obszarze Polski lub osobiście przez Kupującego w siedzibie firmy tj. 41-208 Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 10.
 2. Co do zasady za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu przez Kupującego odpowiada Sprzedający, który dostarcza w określonym w odpowiedzi na zamówieniu terminie Towar do miejsca wskazanego w Zamówieniu.
 3. Dostawę Towaru realizuje osobiście Sprzedający bądź za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej przy jednoczesnym ubezpieczeniu na czas transportu Towaru od ryzyka utraty, uszkodzenia czy kradzieży.
 4. Dostawa Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu odbywa się w dni robocze.
 5. Koszty dostawy towaru ponosi w całości Sprzedający
 6. Z odbioru przesyłki z Towarem sporządza się protokół, w których odnotowuje się ewentualne zastrzeżenia Kupującego co do braków, uszkodzeń przesłanej partii Towaru.
 7. W przypadku braku odbioru przez Kupującego Towaru w oznaczonym miejscu dostawy wskazanym w Zamówieniu, Sprzedający może obciążyć Kupującego poza cenę sprzedaży i kosztami dostawy również kosztami przetransportowania zamówionego towaru z powrotem do siedziby Sprzedającego.
 8. W ciągu 7 dni do niezrealizowanej dostawy Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy przy zachowaniu uprawnienia do obciążenia kosztami wskazanymi w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
 9. Jeżeli w Zamówieniu Kupujący wskazał na odbiór Towaru bezpośrednio z siedziby Sprzedającego odbiór odbywa się w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00 pod adresem 41-208 Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 10.

§ 6.Ceny i warunki płatności

 1. Cena określonego Towaru oferowana przez Sprzedającego opublikowana za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawiera koszt transportu Towaru do lokalizacji wskazanej przez Kupującego, zgodnie z ustalonymi warunkami pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany ceny Towarów poprzez zmianę treści publikacji na temat cen dostępnej na Platformie Zakupowej, przy czym przy realizacji zamówienia strony wiąże wyłącznie cena wskazana na platformie w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Z chwilą zrealizowania zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT, którą przesyła Kupującemu na mail wskazany przy rejestracji konta na Platformie sprzedażowej, uwzględniając ustalony uprzednio w potwierdzeniu zamówienia termin zapłaty, na co Sprzedający wyraża zgodę.
 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu płatności faktury, przy czym konsensus osiągnięty w tym przedmiocie przez Strony musi znaleźć potwierdzenie w formie pisemnej.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie czy też prolongaty płatności Sprzedawca ma prawo domagać się odsetek za zwłokę czy też prolongatę, w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. Nie wyklucza to dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu opóźnienia w zapłacie.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności przysługujących względem Sprzedającego z wierzytelnościami przysługującymi Sprzedającemu względem Kupującego.

§ 7.Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny  względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma istotną wadę fizyczną.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności został o tym poinformowany w odpowiedzi na złożone zamówienie przez Sprzedającego.
   
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Jeżeli dostarczony Towar sprzedany ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w zakresie dostawy wadliwego Towaru, chyba że Sprzedający w ciągu 7 dni od zgłoszenia w procedurze reklamacji wady przez Kupującego, dostarczy Kupującemu towar wolny od wad albo wadę usunie. Koszty dostawy w tym przypadku w całości ponosi Sprzedający
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad.
 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w ciągu 14 dni od dnia odbioru Towaru  i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego w ciągu 7 dni od jej stwierdzenia.
 8. O ujawnieniu się wady i żądaniu wymiany Towaru Kupujący informuje Sprzedającego za pośrednictwem poczty mailowej na adres intermal@jednorazowe.pl, lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej, tym samym składając Reklamację
 9. Do zgłoszenia Reklamacji Kupujący zobowiązany jest dołączyć dokładny opis wady ujawnionej w dostarczonym Towarze oraz dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej., jak również wskazuje czy żąda obniżenia ceny czy wymiany Towaru na niewadliwy.
 10. Sprzedający zobowiązuje się rozpoznać złożoną Reklamację w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Termin ten podlega przedłużeniu wskazanemu w korespondencji mailowej pomiędzy Stronami w sytuacji, gdy  Sprzedający uzna za konieczne dokonanie oględzin Towaru wskazanego jako wadliwy.
 11. Przy rozpoznawaniu Reklamacji, Sprzedający może uwzględnić żądanie Sprzedającego  do wymiany Towaru na pozbawiony wad czy obniżenia ceny bądź odmówić uwzględnienia Reklamacji.
 12. W przypadku gdy  Kupujący zażądał wymiany Towaru na pozbawiony od wad, Sprzedający zastrzega możliwość odmowy uwzględnienia reklamacji w taki sposób w sytuacji niedoborów Towaru. Kupującemu przysługuje w takim przypadku prawo do odstąpienia umowy w części dot. wadliwego Towaru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania drogą mailową odpowiedzi na Reklamacje.

§ 8.Aspekt techniczny funkcjonowania Platformy Zakupowej.

 1. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu Platformy Zakupowej, a tym samym zagwarantowanie dostępu Kupującego do swojego konta, jak również właściwe zabezpieczenie przed wyciekiem danych Kupującego z systemu, odpowiada Operator Platformy.
 2. Zakres odpowiedzialności Operatora nie obejmuje sytuacji wynikających z nieprawidłowego korzystania z Platformy przez osoby trzecie bądź powstałe w wyniku czasowego przerwania połączenia z siecią Internet.
 3. Przy funkcjonowaniu systemu Platformy Zakupowej zastosowany został mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Kupującego z Platformy zapisywane są przez serwer Operatora Platformy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego.
 4. Pliki cookies nie ingerują w sposób szkodliwy w urządzenia końcowe Kupującego ani nie wpływają na oprogramowanie  zainstalowane na tych urządzeniach.
 5. Kupujący ma dostęp do opcji wyłączenia zastosowania mechanizmu plików cookies, jednak może to wiązać się z utrudnieniem bądź uniemożliwieniem korzystania przez Kupującego z Platformy Zakupowej.
 6. Operator Platformy ani Sprzedający nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku podania się przez inny podmiot za Kupującego i dokonanie transakcji jego imieniem za pośrednictwem Platformy.

§  9.Ochrona Danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przedstawiciela przedsiębiorcy  przetwarzanych, w związku z korzystaniem Platformy Zakupowej, zarówno w celu dokonania zamówienia jak i reklamacji jest Intermal Opakowania Sp.J.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w momencie dokonania rejestracji w serwisie b2b.intermal.pl  Przesłane w ten sposób dane obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, NIP.
 3. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi.
 4. Podanie danych o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 6. Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą Intermal Opakowania Sp.J. może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.
 7. Sprzedający oświadcza, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 8. Dane osobowe przedstawiciela Kupującego będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, w związku ze sprzedażą produktów oraz rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych osobowych, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego bądź jego przedstawiciela osobiście.
 9. Kupujący, jak również osoba wskazana jako jego przedstawiciel mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Kupujący, jak również osoba wskazana jako jego przedstawiciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe przedstawiciela Kupującego nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których            a)doszło  do wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą na przekazanie takich danych b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. c) jest to konieczne w związku z prawidłową realizacją usługi dostawa zamówionego Towaru bądź też procedurą reklamacji

§ 10.Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw produktów oferowanych przez Sprzedawcę, wzorców, formularzy, zdjęć należą wyłącznie do Sprzedającego, Producentów Towarów oferowanych przez Sprzedającego bądź Operatora Platformy
 2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedającego. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również w stosunku do partnerów zagranicznych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy
 4. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 380 z późn.zm.)oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Część tę należy interpretować w taki sposób, by była zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała intencje Sprzedawcy w dokonaniu danego zapisu.
 6. Treść Regulaminu może zostać zmieniona, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie Kupującemu przez Sprzedającego na adres mailowy podany przy rejestracji na platformę wiadomości z powiadomieniem o wprowadzonych zmianach.
 7. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Kupujący powinien zaprzestać realizacji zamówień pod rygorem uznania, iż akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Jeśli Kupujący w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu nie poinformuje Sprzedawcy o braku jego akceptacji uznaje się, że zaakceptował Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.