Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Platformie zakupowej b2b.intermal.pl. Administratorem Platformy Zakupowej jest firma Intermal Opakowania Sp.J. Marcin Malewski, Ewelina Malewska.
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000147520 pod adresem: Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec.
NIP: 627-18-95-093

Ochrona Danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przedstawiciela przedsiębiorcy przetwarzanych, w związku z korzystaniem Platformy Zakupowej, zarówno w celu dokonania zamówienia jak i reklamacji jest Intermal Opakowania Sp.J.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w momencie dokonania rejestracji w serwisie b2b.intermal.pl Przesłane w ten sposób dane obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, NIP.

 3. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi.

 4. Podanie danych o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

 5. Do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 6. Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą Intermal Opakowania Sp.J. może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.

 7. Sprzedający oświadcza, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 8. Dane osobowe przedstawiciela Kupującego będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, w związku ze sprzedażą produktów oraz rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych osobowych, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego bądź jego przedstawiciela osobiście.

 9. Kupujący, jak również osoba wskazana jako jego przedstawiciel mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 10. Kupujący, jak również osoba wskazana jako jego przedstawiciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

 11. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe przedstawiciela Kupującego nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których a)doszło do wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą na przekazanie takich danych b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. c) jest to konieczne w związku z prawidłową realizacją usługi dostawa zamówionego Towaru bądź też procedurą reklamacji